Σάκη Καράγιωργα 93, Γλυφάδα, 16675    +30 216 070 5600     info@callnet.gr

 

Δικαιώματα υποκειμένων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία

για την αίτηση κάντε κλικ εδώ

Τι είναι το GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 (GDPR) κατοχυρώνει την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο ίδιο επίπεδο όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης κατοχυρώνει νέα ισχυρότερα δικαιώματα των υποκειμένων.
Βασική αρχή του GDPR αποτελεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.
Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 25.5.2018.

Πως επηρεάζει τη σχέση μας;

Η Εταιρεία «CallNet.» που εδρεύει στην Βούλα Αττικής, Λευκάδος 4 , TK 16673 (Α.Φ.Μ. 800412094, αρ. ΓΕΜΗ 120970701000. τηλ. 213 0178400 +30 210 8996450, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), σαν Εκτελών την Επεξεργασία δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο τα στοιχεία που δίνονται τηλεφωνικά από τα εξυπηρετούμενα φυσικά πρόσωπα στα πλαίσια την τηλεφωνικής υποστήριξης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Τα προσωπικά δεδομένα που έχει στην κατοχή της διαβιβάζονται βάσει σύμβασης από τις εκάστοτε ασφαλιστικές εταιρείες και λοιπούς παρόχους υπηρεσιών υγείας , οι οποίοι είναι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας. Συγκεκριμένα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πελατών των Υπευθύνων Επεξεργασίας, οι οποίοι καθορίζουν τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών. Τα

Στα πλαίσια της δραστηριότητας μας έχουμε θεσπίσει κανόνες, πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς θεωρούμε μείζονος σημασίας την προστασία των δεδομένων σας.

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

Η Εταιρεία μας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, την κα. κα Ειρήνη Λειβαδάρου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , τηλ. 213 0178400 +30 210 8996450).

Δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε:

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται κατά κύριο λόγο τα εξής προσωπικά δεδομένα, που της έχουν διαβιβαστεί από τον εκάστοτε Υπεύθυνο Επεξεργασίας:

α) Δεδομένα Ταυτοποίησης, π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ

β) Δεδομένα Επικοινωνίας, π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/φαξ

γ) Δεδομένα Πληρωμής, π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί,

δ) Δεδομένα Ασφάλισης, δηλαδή ασφαλιστικές καλύψεις υγείας, εκπιπτόμενα όρια ασφάλισης, πλαφόν συμβολαίου, εξαιρέσεις για στοιχεία υγείας κτλ

ε) Στοιχεία συνεργαζόμενων ιατρών και λοιπών επαγγελματιών υγείας , ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ειδικότητα.

Επιπλέον κατά την παροχή υπηρεσιών η εταιρεία μας δύναται να συλλέξει και να καταγράψει επιπρόσθετα στοιχεία, κυρίως υγείας , όπως :

Α) Συμπτώματα ασθενειών ή διάγνωση

Β) Ιατρικό ιστορικό.

Γ) Λήψη Φαρμάκων

Πηγή συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τις εξής πηγές:

α) από τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες σαν Υπεύθυνοι Επεξεργασίας διαβιβάζουν τα στοιχεία συμβολαίων

β) από συνεργαζόμενα ή μη με την Εταιρεία, μέρη, όπως ιατροί, διαγνωστικά κέντα, νοσοκομεία κ.λπ.

γ) από κάθε ηλεκτρονική σας επικοινωνία με την Εταιρεία μας ή κατά τη διαδικασία της ταυτοποίησής σας ή κατά την λήψη πληροφοριών για την διεκπεραίωση του αιτήματός σας (π.χ. ραντεβού με ιατρό, παραπομπή διαγνωστικά κέντρα κτλ).

Σκοπός συλλογής & επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

α) την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου για ραντεβού με ιατρούς και λοιπούς παρόχους υπηρεσιών υγείας,

β) εκκαθάριση ζημιών ασφαλιστικού συμβολαίου,

γ) τη συμμόρφωση της Εταιρείας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και η αποφυγή της ασφαλιστικής εξαπάτησης.

Χρόνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από την λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης του φυσικού προσώπου με την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία, εκτός αν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα του φυσικού προσώπου μπορεί να διαβιβαστούν:

α) στις ασφαλιστικές εταιρείες (υπεύθυνοι επεξεργασίας)

β) σε δημόσιες/ δικαστικές αρχές

γ) δίκτυο συνεργαζόμενων ιατρών και παρόχων υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά κέντρα, νοσοκομεία κτλ)

Διαβίβαση Στοιχείων σε Τρίτη χώρα

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει στοιχεία σε Τρίτη χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων

Η Εταιρεία μας δεν διενεργεί πράξεις επεξεργασίας δεδομένων με την υποστήριξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Σάκη Καράγιωργα 93, Γλυφάδα, 16675

 +30 216 070 5600

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Χάρτης - Φόρμα Επικοινωνίας